بازاریابی 187 هزار تن گندم به مراکز دانه در شهرهای حماه و حسکه

حماه-حسکه-سانا

از آغاز فصل برداشت تاکنون، حدود 88.946 هزار تن گندم و 906 تن جو به مراکز دانه در حماه منتقل شده است.

عزمی باکار مدیر شعبه مؤسسه عمومی تجارت دانه در شهر حماه نشان داد که عملیات بازاریابی در ده مرکز دانه در حماه و محرده و سقلبیه و شطحه صورت می گیرد.

گفتنی است که در سال جاری میزان تولید شهر حماه 264 هزار تن گندم و 110 هزار تن جو برآورد می شود.

از سوی دیگر، از آغاز فصل برداشت تاکنون، حدود 98.463 هزار تن گندم به مراکز دانه در شهر حسکه نیز منتقل شده است.

م.خ-محمد غیاث جاویش