توزیع 940 سبد غذایی بر اهالی اردوگاه یرموک

دمشق- سانا

با حمایت از دولت سوریه، ادارۀ امور پناهندگان عرب فلسطینی با همکاری کاراوان اروپایی “وفا”، 940 سبد غذایی با نان و مواد قندی و مکمل های غذایی را به اهالی محاصره شده توسط گروه های تروریستی در خیابان فلسطین نزدیک شهرداری یرموک در اردوگاه یرموک توزیع کردند و 21 نفر مریض را از اردوگاه خارج و به بیمارستان های دمشق منتقل کردند.

علی مصطفی مدیر کل اداره امور پناهندگان عرب فلسطینی به خبرگزاری سانا تصریح کرد که در ماه حالی 4280 سبد غذایی و بهداشتی به اهالی اردوگاه یرموک توزیع شدند، و از تاریخ 30/1/2014 به حدود 60310 سبد غذایی و و11618 سبد بهداشتی رسیده است.

همچنین تعداد نفرها که از اردوگاه یرموک خارج شدند،4717 نفر است.

قابل اشاره است که روز شنبه گذشته، 246 سبد غذایی هم بر اهالی اردوگاه یرموک توزیع شدند…

نیرمین خلیل، هانی طعمه

شاهد أيضاً

تروریست ها از ورود کمک ها را به اهالی اردوگاه یرموک جلوگیری کردند

دمشق-سانا برای هفته پنجم، گروه های تروریستی مسلح در اردوگاه یرموک از ورود کاروان های …