تروریست ها مانع رسیدن کاروان های کمک رسانی به اهالی اردوگاه یرموک شدند

دمشق-سانا
برای هفته یازدهم گروه های تروریستی مسلح که در اردوگاه یرموک حضور دارند مانع رسیدن کاروان های کمک رسانی به اهالی محاصره شده داخل ارودگاه، شدند.
“علی مصطفی” مدیر کل اداره امور پناهندگان عرب فلسطینی در بیانیه که سانا یک نسخه از آن دریافت کرده، توضیح داد که تروریست ها در محل توزیع کمک ها آتش شلیک کردند ومانع رسیدن اهالی به مکان دریافت کردن کمک ها شدند.
مصطفی اشاره کرد که کاروان های کمک رسانی مجبور به ترک مکان توزیع شدند.
شایان به ذکر است که سبدهای غذایی که کمیته و انروا با حمایت دولت سوریه بر ساکنان اردوگاه در طول سال گذشته توزیع کردند به 55 هزار سبد غذایی و11 هزار سبد بهداشتی رسیده است.

م.خ

شاهد أيضاً

تروریست ها از ورود کمک ها را به اهالی اردوگاه یرموک جلوگیری کردند

دمشق-سانا برای هفته پنجم، گروه های تروریستی مسلح در اردوگاه یرموک از ورود کاروان های …