تروریست ها از ورود کمک ها را به اهالی اردوگاه یرموک جلوگیری کردند

دمشق-سانا

برای هفته پنجم، گروه های تروریستی مسلح در اردوگاه یرموک از ورود کاروان های کمک های بشردوستانه به مردم در داخل اردوگاه جلوگیری کردند.

علی مصطفی مدیر کل اداره کل امور پناهندگان عرب فلسطین به سانا گفت که گروه های تروریستی مسلح شروع به تیر اندازی کردند به محض اینکه ما به خیابان راما وارد شدیم، وبه رسیدن کمک های به ساکنین اردوگاه یرموک را جلوگیری کردند.

شاهد أيضاً

تروریست ها مانع رسیدن کاروان های کمک رسانی به اهالی اردوگاه یرموک شدند

دمشق-سانا برای هفته یازدهم گروه های تروریستی مسلح که در اردوگاه یرموک حضور دارند مانع …