صفیه: جریمه کردن وارد کنندگان مشتقات نفتی از بخش خصوصی در حال مخالفت کردن نرخ دولتی

دمشق- سانا

وزیر تجارت داخلی وحمایت از مصرف کنندگان حسان ماجد صفیه بر ضرورت جریمه کردن واردکنندگان مشتقات نفتی از بخش خصوصی درحالیکه مشتقات نفتی را با نرخ بالاتر ازنرخ دولتی فروختند، تاکید کرد.

ودر تعمیم وزارت تجارت داخلی وحمایت از مصرف کنندگان به معاونت های تجارت داخلی در استان ها ، وزیر صفیه مدیران جیره بندی با هماهنگی مقامات مسؤول برای نظارت مستقیم وشخصی دریافت وتوزیع مشتقات نفتی وتشدید مراقبت در ایستگاه های سوخت ومراکز توزیع سوخت دعوت کرد، همچنین ضرورت التزام به نرخ دولتی ومشخصات فنی تاکید کرد.

 

 حسین حبیب