اسماعیل:تامین مشتقات نفتی از اولویت های دولت است

دمشق_ سانا

بحث وگفتگو کنفرانس انجمن صنفی کارگران بانک ها وتجارت وبیمه وکارهای مالی سالانه عادی اول از دوره شش وبیستم انجمن بر ضرورت ادامه دخالت مثبت در بازار محلی واعطای موسسات دولتی نقش یک تاجر واقعی وانعطاف پذیری کافی برای تامین مواد اولیه شهروندان وایجاد یک سیاست متکامل برای توسعه بخش صادرات، تاکید کرد.

210-324x203شرکت کنندگان در کنفرانس برای فعال شدن تامین منابع مالی پروژه های کوچک ومتوسط به هدف ایجاد فرصت های شغلی جدید وتنظیم اولویت ها برای حمایت برخی بخش های که می توانند در ساختن قدرت های اقتصادی وملی وبازسازی سوریه سهیم شوند، دعوت کردند.

حسین حبیب