عملیات آوار برداری در محله های آزاد شده حلب

عملیات آوار برداری در محله های آزاد شده حلب