ریاست جمهوری سوریه مطالب مطرح شده در برخی رسانه ها درباره سخنان منسوب به رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد طی دیدار با اعضای انجمن اتحاد عربی و اسلامی برای حمایت از مقاومت را رد کرد

دمشق- سانا

ریاست جمهوری سوریه مطالب مطرح شده در برخی رسانه ها درباره سخنان منسوب به رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد طی دیدار با اعضای انجمن اتحاد عربی و اسلامی برای حمایت از مقاومت را رد کرد.

غیاث جاویش/م.خ