عملیات ارتش علیه گروه تروریستی”داعش” در اطراف شهر تدمر/پالمیرا

عملیات ارتش علیه گروه تروریستی”داعش” در اطراف شهر تدمر/پالمیرا

2016-03-24

غیاث/م.خ