نخست وزیر سابق چک: رئیس بشار اسد از حمایت قوی مردم سوریه برخوردار است

براگ- سانا

رئیس حکومت سابق دولت چک “بیرجی باروبیک” تأکید کرد که رئیس بشار اسد از حمایت قوی مردم سوریه برخوردار است، آنچهباید طی گفتوگوی در مورد هر گونه از ترتیبات سیاسی برای وضعیت در سوریه در چارچوب حل سیاسی برای بحران در کشور، به حساب آورده بشود .

او اشاره کرد که استقامت رئیس بشار اسد برای بیش از چهار سال به رغم اراده ابرقدرت ها و عربستان سعودی و قطر و با وجود دههای هزار از تروریست ها آمده از کشورهای مختلف جهان است، آن که به وضوح نشان می دهد که دولت رئیس بشار اسد از  حمایت قوی مردم سوریه برخوردار است.

نیرمین خلیل

شاهد أيضاً

باروبیک: رئیس اسد با کوشش های بزرگترین نیروهای جهانی مقابله می کند و مصاحبه وی با تلویزیون چک دقیق و واقعی است 

براگ- سانا   بیرجی باروبیک رئیس حکومت سابق دولت چک در یک مقاله درباره مصاحبه …