پارلمان سوریه تعدادی از قوانین در خصوص تجارت داخلی و حمایت از مصرف کنندگان را تصویب کرده است

دمشق-سانا

امروز اعضای پارلمان سوریه در جلسه خود به ریاست محمد جهاد اللحام درباره قانون تجارت داخلی و حمایت از مصرف کنندگان گفتگو کردند.55

پس از بحث و مناقشه، اعضای پارلمان سوریه ماده های فصل اول مرتبط به تعاریف و اهداف و مسؤولیات وزیر را و ماده 12 فصل دوم مرتبط به مقررات فروش و ذخیره سازی را تصویب کردند.

وزیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف کنندگان حسان صفیه و وزیر دولت در امور پارلمان دکتر حسیب شماس در این جلسه نیز حضور داشتند.

م.خ

شاهد أيضاً

برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید سوریه

دمشق – سانا اولین جلسه پارلمان جدید سوریه آغاز شد. “عبد الحميد أسعد الظاهر” به …