وزارت دفاع روسیه: نیروهای مشترک ارتش روسیه و پلیس جمهوری خلق دونتسک در جریان حمله به منطقه سولدار به تیپ 14 مکانیزه نیروهای اوکراین خسارات سنگینی وارد کردند