141 نفر خود را به مقامات مسؤول تسلیم کردند

استان ها-سانا

141 نفر در دمشق و ریف آن و حلب و الرقه و دیر الزور و السویدا، خود را به مقامات مسؤول تسلیم کردند تا به وضعیت ایشان رسیدگی شود.

م.خ

شاهد أيضاً

45 نفر از فریب خوردگان در حمص خودشان را تسلیم کردند تا به وضعیت شان رسیدگی شود

حمص-سانا 45 نفر از فریب خوردگان در حمص خودشان را به مقامات مسؤول تسلیم کردند …