افتتاح سه کودکستان در شهر سلمیه در حومه شرقی حماه

افتتاح سه کودکستان در شهر سلمیه در حومه شرقی حماه