دستور رئیس جمهور بشار اسد برای بازپرداخت وام های همه مجروحان ارتش و نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی و نیروهای هم ردیف که 40 تا 100 درصد دچار جانبازی شده

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد دستور به بازپرداخت وام های همه مجروحان ارتش و نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی و نیروهای هم ردیف که در عملیات جنگی زخمی و از 40 تا 100 درصدی دچار جانبازی شده اند، داد.

وام هایی گرفته شده از بانک های عمومی قبل از تاریخ 31/12/ 2020 متعلق به همه مجروحان عملیات جنگی که قبل از تاریخ 31 /12/ 2020 زخمی شدند توسط صندوق شهدا و مجروحان بازپرداخت می شود و حد اکثر مبلغ بازپرداخت شده 5 میلیون لیر سوریه برای هر مجروح می باشد.

براساس دستورات رئیس جمهور، اسامی مجروحان عملیات جنگی که 40 تا 100 درصد دچار جانبازی شده تحویل همه بانک های عمومی خواهد گرفت تا وام های آنان بازپرداخت شود.

وزارت داریایی با هماهنگی وزارت دفاع همه اقدامات لازم برای اجرای دستورات رئیس جمهور انجام خواهد داد و مجروحان نیازی به مراجعه از بانک ها ندارند.

هزاران مجروح نظامی از ارتش و نیروهای انتظامی و نیروهای هم ردیف از این دستورات بهره مند می شوند و مبلغ وام ها که بازپرداخته می شود بیش از چندین میلیارد لیر سوریه می باشد.

غیاث