هیئت های تجاری وصنعتی روسیه تعداد از پروژه های صنعتی وکشاورزی در لاذقیه بازدید می کند

دمشق- سانا

استاندار لاذقیه ابراهیم خضر السالم تاکید کرد که شهرستان قصد تشکیل کمیته دائمی برای تشخیص کیفیت محصولات صادراتی  وایمنی کانتینرها از طرف مسئولان آن ، بطوریکه شهرت محصول ملی حفظ شود وبرای ایجاد بازارهای جدید می باشد.

استاندار سالم در بیانیه به خبرنگاران طی بازدید خود با هیئت صنعتی وتجارتی روسیه باریاست اصلان بانیش مدیر شرکت “ادیگیوراک” اشاره کرد که استان به دنبال اعطای  تسهیلات به کشاورزان وصادرکنندگان برای افزایش مقدار صادرات می باشد ، این امر منجر به کاهش هزینه های حمل ونقل دریایی علاوه بر تامین زیر ساخت های لازم برای ایجاد  ساختارهای سرمایه گذاری مورد توافق دو جانبه  خواهد شد.

11901

بازدید استاندار وهیئت صنعتی وتجارتی روسیه شامل تعدادی از پروژه های بهره وری کشاورزی واماکن پیشنهاد شده برای استقرار روستای صادرات ودیگر برای ایجاد یک کارخانه تجهیزات کشاورزی علاوه بر ایستگاه کانتینر وانبارها برای ذخیره سازی مواد غذایی ویک پروژه برای بسته بندی میوه ها وسبزیجات وبازاریابی آن می باشد.

هیئت روسی طی بازدید درخواست تهیه پیشنهاد های در مورد نیازهای سوریه ومشخصات مورد نیاز در زمینه تجهیزات  کشاورزی وصنعت تراکتور وتوضیح  شرایط سرمایه گذاری در روستای صادرات وهمچنین فراهم ساختمان های مناسب برای ساختن کارخانه برای تولید تجهیزات کشاورزی در سرعت کامل،کرد.

حسین حبیب