کشته وزخمی تعداد از شهروندان ناشی از دو انفجار دو خودرو بمب گذاری شده در ناصریه و الضمیر در ریف دمشق..

ریف دمشق_ سانا

تروریست ها دو خودرو بمب گذاری شده در ظهر امروز در روستای الناصریه وشهرک الضمیر در ریف دمشق منفجر کردند، وتعداد از شهروندان کشته وزخمی شدند.

منابع محلی به سانا یاد کرد که یک خودرو بمب گذاری شده نزد مسجد السلام مرکز روستای الناصریه در منطقه جیرود در قلمون شرقی منفجر شده، این انفجار منجر به زخمی  ده ها نفر از شهروندان شد، و24 زخمی به بیمارستان القلمون منتقل شدند.

منابع افزود که انفجار دوم با خودرو بمب گذاری شده در شهرک الضمیر در ریف دمشق شرقی انجام شده، وتعداد از شهروندان کشته وزخمی شدند.

در سیزدهم ماه جاری تروریست ها یک خودرو بمب گذاری شده وسط شهرک حرنه غربی در منطقه التل منفجر کردند، وتعداد از شهروندان زخمی وشهید شدند.

شایان به ذکر است که گروه های تروریستی هم دیگر را با خودروهای بمب گذاری شده در زمینه درگیری بین آنها هدف قرار می دهند، وغالبا منجر به تلفات در میان شهروندان می شود.

 

حسین حبیب