خمیس شرکت های روسی برای سرمایه گذاری در زمینه انرژی های جایگزین دعوت کرد

دمشق- سانا

وزیر برق عماد خمیس بر ضرورت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دوست وگسترش افق همکاری با آنها وتشویق شرکت های فعال در زمینه برق به منظور کمک در بازسازی نیروگاه های برق وتبیدیل انرژی که به دست گروه های تروریستی تخریب شده اند، تاکید کرد.

وزیر برق عماد خمیس طی دیدار با سفیر جمهوری روسیه در دمشق به اثر جنگ تروریست منظم وتحریم ظالمانه اقتصادی علیه سوریه به ویژه در بخش برق نفت اشاره کرد، همچنین به نقش استراتژیک روسیه برای حفظ تعادل سیستم جهانی جلب نظر کرد.

sana29-620x330

وزیر برق اقدامات استثنایی که توسط وزارت برق به منظور کاهش عواقب ناشی از عملیات خرابکاری ، گرفته شده، وتلاش وزارت برای ادامه رسیدن برق به تمام مناطق سوریه توضیح داد، همچنین شرکت های روسی فعال در زمینه برق وانرژی جایگزین برای سرمایه گذاری در تولید انرژی جایگزین ومعمولی در سوریهبا امضای موافقت نامه های بلند مدت وکمک در ساخت وساز ایستگاه های جدید وتامین سوخت مورد نیاز برای راه انداختن ایستگاه ها ، وتشکیل یک کمیته مخصوص بخش برق، دعوت کرد.

به نوبه خود سفیر روسیه در دمشق کینشاک ، به عمق روابط دو کشور ودو ملت دوست اشاره کرد ، وبر ضرورت ادامه توسعه این روابط در همه زمین ها تاکید کرد. در همان زمان بر توانایی ملت سوریه برای غلبه بر بحران وبازگرداندن امنیت وثبات به کشور تاکید کرد.

شایان به ذکر است که در پایان سال گذشته کینشاک به جای عظمه الله کولمحمدوف سفیر فوق العاده وتام الاختیار روسیه در دمشق منصوب شد.

 

 

    حسین حبیب