141 هزار هکتار.. مساحت که با گندم وجو در فصل جاری در ادلب کاشته شد

ادلب- سانا

معاونت کشاورزی ادلب اجرا کردن برنامه خود در زمینه کاشتن گندم وجو در فصل جاری به پایان رساند، ومساحت کاشته شده به 141 هزار هکتار رسید.

رئیس بخش تولید گیاهی در معاونت مهندس احمد برد توضیح داد که مساحت کاشته شده با گندم 75 هزار هکتار است ، در حالیکه مساحت های که با جو کاشته 66477 هکتار می باشد، وی افزود که بارش باران در مناطق کاشتن محصولات وشرایط مناسب جوی به بهبود وضعیت دو محصول منعکس شد.

شایان به ذکر است که معاونت کشاورزی ادلب روز یکم از ماه نوامبر برای شروع کاشتن گندم، واواسط ماه اکتبر برای کاشتن جو در تمام مناطق استان، تعین کرده بود.

 

حسین حبیب