پیش بینی تولید بیش از 10 هزار تن بادام در استان حماه

حماه – سانا

مدیریت کشاورزی در استان حماه اعلام کرد: پیش بینی می شود طی سال جاری بیش از 10 هزار تن بادام در این استان تولید شود.

مهندس موفق النجار رئیس بخش برنامه ریزی و همکاری بین المللی در مدیریت کشاورزی به خبرگزاری سانا تصریح کرد: ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ بادام در استان حماه در ﺳﺎل ﺟﺎری 43022 دونم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ بیش از 10 هزار ﺗﻦ بادام پیش بینی می ﺷﻮد.

وی ادامه داد: 2108 هکتار از اراضی کشاورزی حماه به زیر کشت بادام آبی و 40914 هزار هکتار از اراضی زیر کشت بادام دیم قرار گرفت.