گردش 45454 سهم به قیمت 7.736 میلیون لیر سوریه در بورس اوراق بهادار دمشق

دمشق-سانا
شاخص بورس اوراق بهادار دمشق 0.35 امتیاز کاهش یافت و پس از گردش 45454 سهم به قیمت 7.736 میلیون لیر سوریه در جلسه امروز، بر قیمت 1250.21 امتیاز بسته شد.
سهم بانک الشام به میزان 0.05 در صد افزایش یافت و بر قیمت 97.05 لیر سوریه بسته شد. سهم بانک اسلامی بین المللی سوریه به میزان 0.19 در صد افزایش یافت و بر قیمت 102.78 لیر سوریه بسته شد.
سهم بانک البرکه به میزان 0.7 در صد کاهش یافت و بر قیمت 122.07 لیر سوریه بسته شد. سهم بانک ملی قطر به میزان 0.08 در صد کاهش یافت و بر قیمت 110.71 لیر سوریه بسته شد.
سهم های بانک سوریه و مهجر و شرکت اهلیه برای ساخت روغن بر همین قیمت دیروز بسته شد.

م.خ

شاهد أيضاً

معاملات بورس اوراق بهادار دمشق طی هفته گذشته به بیش از 200 میلیون لیر رسید

دمشق – سانا شاخص بورس اوراق بهادار دمشق طی هفته چهارم ماه جاری (فوریه) با …