راه اندازی نیروگاه تبدیلی عدرا /1/

ریف دمشق-سانا
یک منبع در وزارت برق تصریح کرد که پس از یکسال توقف، امروز نیروگاه تبدیلی عدرا /1/ دوباره راه اندازی شد و برق به تعدادی از کارخانه های صنعتی از جمله کارخانه شکر و کارخانه گاز بازگردانیده شد.

م.خ

ت-م