دلار به 23ر198 لير سوريه برای بانک ها و به و01ر198 لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی

دمشق- سانا

بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 23ر198 لير را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و و 01ر198 لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قيمت متوسط تعيين کرد.

بانک مرکزی ليست نرخ مبادلات ارز خارجی امروز اعلام کرد، ونرخ دلار در مقابل لير سوريه 03ر197 را برای مقاصد تجاری و غير تجاري و تحويل حواله های شخصی، تعيين کرد.

قيمت يورو در مقابل لير سوريه 31ر229 لير به عنوان قيمت متوسط برای بانک ها و 11ر242 لير برای مؤسسه های صرافی و 05ر229 لير برای دخالت در مقاصد تجاری و غير تجاری وتحويل حواله های شخصی تعيين شد.

نیرمین خلیل، هانی طعمه

ت-م   

شاهد أيضاً

بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 80ر468 / لیر برای بانک ها و / 73ر467 / لیر برای مؤسسه های صرافی

 دمشق-سانا    بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 80ر468 / …