دیدار رئیس جمهور بشار اسد با هیئتی از شرکت کنندگان در همایش سندیکاهای کارگری جهان