بیانیه پایانی سومین همایش سندیکاهای کارگری جهان/ راه اندازی یک کمپین جهانی توسط سندیکاها برای به شکست کشاندن محاصره اقتصادی علیه سوریه

دمشق – سانا

شرکت کنندگان در سومین همایش سندیکاهای کارگری جهان برای اعلام همبستگی با کارگران و ملت سوریه تصمیم گرفتند که یک کمپین جهانی برای به شکست کشاندن محاصره اقتصادی علیه سوریه به هر وسیله ممکن و افشای کشورهای متجاوز را راه اندازی کنند.

شرکت کنندگان در این همایش با صدور بیانیه پایانی خود بر ضرورت گسترش همکاری ها بین همه کشورها برای مبارزه با همه اشکال تروریسم و خشک کردن منابع مالی و ایدئولوژی آن تاکید کردند.

شرکت کنندگان نیز بر همبستگی کارگران و ملت های کشورهایشان با کارگران و ملت و دولت ملی سوریه تاکید کردند.

آنان نیز بر همبستگی خود را با کارگران و ملت های کشورهایی که در معرض تروریسم و محاصره ناعادلانه قرار دارند، تاکید کردند و از سازمان های بین المللی و در راس آنان سازمان عربی کار و سازمان بین‌المللی کار خواستند تا مشارکت خود را در رفع پیامدها و اثرات محاصره گسترش کنند.

شرکت کنندگان در این نیز سوء استفاده از موضوع پناهندگان و آوارگان سوری به ویژه توسط دولت های برخی از کشور ها و تلاش کشورهای حامی از تروریسم برای مانع تراشی در مسیر بازگشت آوارگان سوری به وطن شان را محکوم کردند.

شرکت کنندگان نیز بر ملت و رهبری سوریه و ارتش عربی سوریه و نیروهای متحد و هم ردیف که با تروریسم مبارزه می کنند، درود فرستادند و مواضع نیروهای آزاد و  پیشرفت و صلح طلب جهان در ایستادگی در کنار سوریه و در راس آنان اتحادیه بین المللی سندیکاها و سازکان وحدت سندیکاهای آفریقایی را ستودند.

غیاث جاویش