صباغ طی دو پیام به ماتوینکو و والودین بر تحکیم روابط پارلمانی بین سوریه و روسیه تاکید می کند

دمشق-سانا

رئیس مجلس کشورمان حموده صباغ پیام تبریک به  والنتیا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه و ویاچسلاو والودین رئیس مجلس دومای روسیه به مناسبت سالگرد 75 برقراری روابط دیبلماتیک بیه جمهوری عربی سوریه وجمهوری فدرال روسیه را ارسال کرد.

صباغ در این پیام تبیریگ وتهنئت صادقانه به شورای فدراسیون روسیه ومجلس دومای روسیه گفت وبه محبت ودوستی ریشه دار دو ملت که تحت نظارت رهبری دو کشور توسعه یافت را اشاره نمود.

صباغ تمایل مجلس سوریه برای تحکیم وتوسعه روابط پارلمانی متمایز مجالس دو کشور وافزایش سطح ارتباط وهماهنگی دوجانبه وعملی کردن مشورت در محافل پارلمانی ومنطقه ای وبین الملیی وتبادل سفرها که به نفع ورفاه دو کشور دوست است؛ تاکید کرده است.

صباغ تشکر وقدردانی از مواضع حامی رهبری ودولت وملت فدرال روسیه از سوریه بیان داشت .

شاهد أيضاً

نگاهی به أبی خليل القبانی پیشگام تئاتر شعر عربی

دمشق – سانا محقق دکتر احمد بوبس با برگزاری همایشی به تشریح زندگینامه و اثارهنر …