دلار به 38ر197 لير سوريه برای بانک ها و به و51ر197 لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی

دمشق- سانا

بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 38ر197 لير را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و و51ر197 لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قيمت متوسط تعيين کرد.

بانک مرکزی ليست نرخ مبادلات ارز خارجی امروز اعلام کرد، ونرخ دلار در مقابل لير سوريه 03ر197 را برای مقاصد تجاری و غير تجاري و تحويل حواله های شخصی، تعيين کرد.

قيمت يورو در مقابل لير سوريه 34ر241 لير به عنوان قيمت متوسط برای بانک ها و 50ر241 لير برای مؤسسه های صرافی و 91ر240 لير برای دخالت در مقاصد تجاری و غير تجاری وتحويل حواله های شخصی تعيين شد.

شاهد أيضاً

بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 80ر468 / لیر برای بانک ها و / 73ر467 / لیر برای مؤسسه های صرافی

 دمشق-سانا    بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 80ر468 / …