احزاب ملی لبنان: ضرورت هماهنگی با سوریه در تمام زمینه ها است

بیروت-لبنان

جلسه احزاب وشخصیت های ملی لبنان بر ضرورت هماهنگی با سوریه به نفع دو کشور برادر تاکید کردند.

احزاب در بیانیه خود پس از نشست امروز در دفتر مرکزی حزب سوسیالیست ناسیونالیست سوری درلبنان در شهر طرابلس بر ضرورت برقراری ارتباط با سوریه وهماهنگی با آن بری تامین بازگشت تمام پناهندگان سوری از لبنان به سوریه تاکید کردند. همچنین بیانیه احزاب یاد کرد که این مرحله نیاز به همبستگی بیشتر وتقویت وحدت ملی برای غلبه بر وضعیت دشوار لبنان دارد.

حسين