وزارت حمل ونقل سوریه مجوز عبور هواپیمایی قطر از آسمان کشور اعطا کرد

دمشق-سانا

وزارت حمل ونقل جمهوری عربی سوریه مجوز عبور هواپیمایی قطر از آسمان کشور پس از درخواست ادارهء هواپیمایی قطر به وزارت، اعطا کرد.

وزارت حمل ونقل در یک بیانیه که سانا یک کپی از آن دریافت کرده گفت: این موافقت نامه بنابه اصل عمل متقابل اعطا شده چون که هواپیمایی سوریه از آسمان قطر تا اکنون پرواز می کند ودر طول مدت جنگ متوقف نشده است.

وزارتخانه این مجوز به عنوان یک گام بسیار مهم توصیف کرد وگفت: این گام برای کاهش هزینه شرکت وافزایش درآمد ارز خارجی به نفع دولت سوریه در عوض شرکت های هواپیمایی ومسافران می توانند در زمان وپول خود صرفه جویی کنند.

حسين