نیروهای پلیس اردوغان به روزنامه ای حمله و رئیس تحریریه آن را بازداشت کرد

استنبول-سانا

نیروهای رژیم حزب عدالت و رشد امروز صبح به ساختمان روزنامه “زمان” حمله کردند و اکرم دومنلی رئیس تحریریه آن را بازداشت کردند.

خبرگزاری فرانسوی گفت که نیروهای پلیس، دومنلی و 25 نفر دیگر را در عملیاتی به صورت همزمان در استانبول و 13 استان دیگر ترکیه  بازداشت کرد.

به رغم تجمع و اعتراض گروه هایی از مردم در مقابل ساختمان روزنامه زمان، نیروهای اداره مبارزه با تروریسم وارد ساختمان این روزنامه شدند و دومنلی و 24 کارمند دیگر را بازداشت کرد.