صفیه: توزیع گاز تحت نظارت وزارت طی 48 ساعت برای جلوگیری از استثمار

دمشق- سانا

وزیر تجارت داخلی وحمایت ازمصرف کنندگان “حسان صفیه” تاکید کرد که انتخاب هیئت مدیره جدید برای اتاق بازرگانی دمشق در شرایط امروز سوریه ، دلیل بهبود وضعیت سوریه ، همچنین دلیل اصرار تاجران سوری برای مشارکت در ایستادگی وثبات سوریه می باشد.
وزیر “صفیه” طی بازدید روزانه ای خود، وبه دنبال کردن روش اجرای انتخابات هیئت مدیره اتاق بازرگانی ، اشاره کرد: کسانی که در این انتخابات موفق خواهند  شدند، نمایندۀ تاجران دمشق می شوند، ومسوولیات بزرگی در اثر جنگ ظالمانه علیه ملت سوریه تحمل می کنند، واز آن ها خواستارتداوم ایستادگی شان کنار وطن  وحمایت ازملت می باشد.

2337

 

 

 

 

 

وزیر همچنین به کاهش قیمت لیتر دیزل بمقدار 10 لیر برای بخش صنعتی وتجاری اشاره کرد ،وتاکید کرد که به صورت مثبت بر بخش حمل ونقل ومختلف بخش های دیگر منعکس خواهد کرد،  وبر توزیع گاز  تحت نظارت کارمندان وزارت بعد از دریافت کپسول های گاز از وزارت نفت، برای جلوگیری از استثمار،  تاکید کرد.