دیدار خبرنگار سانا با تعدادی از شرکت کنندگان در نمایشگاه «سیریا هیلث»