بازدید گروه توریستی و گردشگری فرانسوی از شهر تاریخی تدمر / پالمیرا /