رسیدن ده ها خانواده از اردوگاه الرکبان به گذرگاه جلیغم