حصن سلیمان … یکی از معجزات معماری سوریه که در دنیا بی نظیر است

طرطوس-سانا

حصن سلیمان یک معبد آرامی باستانی است که از دیوار با سنگهای بزرگ تشکیل شده است، در مرکز این معبد ساختار معبد باستانی وجود دارد که بر اساس نوشته های یونانی “بیت اخیخی” نامیده می شود، و تبدیل به نام “حصن سلیمان” گردید.