مشورت و گفتگوی آزاد برای بحث و تبادل نظر در سند “برنامه توسعه سوریه پس از جنگ”

دمشق – سانا

ریاست شورای وزرا امروز یک جلسه مشورت و گفتگوی آزاد برای بحث و تبادل نظر در سند ” برنامه توسعه سوریه پس از جنگ تا سال 2030″ با حضور عماد خمیس نخست وزیر سوریه و تعدادی از وزرا و حدود 140 نماینده از اتحادیه ها و سازمان ها، انجمن های تجاری، اتاق های بازرگانی و کشاورزی و صنعتی، مدیران نهادها، دانشگاهیان و نخبگان برگزار کرد.

در آغاز گفتگو، دکتر عماد الصابونی، رئیس سازمان برنامه ریزی و همکاری بین المللی، دیدگاه ها و مراحل اجرای پروژه و «چارچوب اجرایی» را ارائه کرد که شامل 12 برنامه مربوط به ساختار سازمانی، بازسازی، توسعه زیرساخت ها، مدیریت منابع طبیعی، توسعه نقش جامعه، پیشرفت تحقیقات علمی و مراقبت بهداشتی است.

شرکت کنندگان خواستار استناد بر داده های حقیقی و تعیین هویت روشنی برای اقتصاد سوریه به عنوان اساس طرح ها و برنامه های آینده و تمرکز بر محور توسعه انسانی و تکمیل برنامه تمرکززدایی و نقش واحدهای اداری در روند توسعه شدند.

نظرات شرکت کنندگان در این جلسه بر ضرورت اولویت بندی برنامه های اجرایی، بررسی امکان سنجی اقتصادی و توجه به جنبه های منفی ساختار اقتصادی نظیر فرار مالیاتی وارائه اطلاعات و جزئیات برنامه به شهروندان متمرکز شد.