فدراسیون صادر کنندگان سوری کمیته حمایت از مخترعان تشکیل می دهد

دمشق – سانا

فدراسیون صادرکنندگان سوریه کمیته حمایت از مخترعان به هدف تنظیم وسازماندهی کار مخترعان سوری وارزشیابی آن ها به طور که تناسب با واقعیت اقتصادی کشور داشته باشد، تشکیل دادند.

دبیر فدراسیون “مازن حمور” در بیانیه به سانا گفت: یکی از مهمترین اسباب تشکیل کمیته حمایت از مخترعان است ،و استفاده از اختراعات آن ها را در بهبود اقتصاد سوریه مخصوصا در زمینه صنعتی وکشاورزی وانرژی وخدمات می باشد.

این کمیته شامل اعضای زیر:

” فادی معقالی” رئیس کمیته، و”سلمان الاحمد” معاون اول رئیس کمیته، و”نجیب ربوع” معاون دوم رئیس کمیته و”عصام حمدی” دبیرفدراسیون، والیاس شومر صندوقدار، وضیاء حمزه عضو کمیته وطارق الاحمد عضو می باشند.

شایان به ذکر است که فدراسیون صادرکنندگان سوری وهیئت توسعه صادرات در مقر اتحادیه در سپتامبر گذاشته با حضور شماری از مخترعان سوری برای حل مشکلات که با ان مواجه می شوند برگزار کردند.