افتتاح کنفرانس بین المللی بیوتکنولوژی در کوبا

هاوانا- سانا

کنفرانس بین المللی بیوتکنولوژی با مشارکت بیشتر از 30 کشور در پایتخت کوبا”هاوانا” افتتاح شد، در این کنفرانس که به مدت 4 روز اقامت می گردد، روش های استفاده از علوم بیوتکنولوژی برای کمک به پایداری مواد غذایی در جهان، بررسی می کند.

همچنین پیشرفت های محقق شده در بیوتکنولوژی سلامت حیوانات وفن آوری آنزیم ومحصولات ژنتیکی کشاورزی یکی از موضوعات اصلی که در این کنفرانس مطرح می شوند.

شایان به ذکر اسه که همرا ه کنفرانس یک نمایشگاهی برای ارائه ابزارهای ومحصولات فن آوری ژنیتکی برگزار می شود.