امروز در تاریخ  15 نوامبر / 1920 :اولین جلسه جامعه ملل در ژنو آغاز شد

دمشق-سانا

امروز در تاریخ

1889 – آغاز نظام جمهوری در برزیل.

1920 – آغاز اولین جلسه جامعه ملل در ژنو آغاز شد

1939 – افتتاح مقبره توت عنخ آمون به مردم است.

2003 – بمب گذاری در استانبول در ترکیه.

2012 -انتخاب شی جین پینگتوسط  حزب کمونیست چین ،دبیر کل حزب.