بیمارستان قلب دانشگاهی در دمشق.. عمل های جراحی فوق العاده در سطح منطقه

بیمارستان قلب دانشگاهی در دمشق.. عمل های جراحی فوق العاده در سطح منطقه