ایستگاه بین المللی فضایی تا سال 2020 در مدار زمین فعالیت خود ادامه دارد

سازمان های فضایی که در طرح ساخت و ساز ایستگاه بین المللی فضایی مشارکت دارند، در مورد ادامه فعالیت این ایستگاه دستکم تا سال ۲۰۲۰در مدار زمین توافق کردند.

به گزارش پایگاه اینترنتی “روسیه امروز و به نقل از سازمان فضایی  ناسا، این شرکا اکنون توافق کرده اند که ایستگاه بین المللی فضایی تا سال ۲۰۲۰ به کار خود ادامه دهد.