ارایشگاه زنانه برای جذب مشتری یک راه جدید پیدا کرد

ریف دمشق- سانا

گروهی از جوانان برای جذب مشتریان در ارایشگاه خود، یک بخش عکاسی افتتاح کردند ، براینکه مشتریان بعداز آرایش وزیبایی خودشان بتواند عکس یادگاری بگیرند.

2120-373x203

صاحبان ایده ای جدید بر کار تیمی وگروهی وتولید ایده های نو وخلاقانه  بهدف موفقیت آمیز در انجام  هرکار تاکید کردند.