برج باستانی “شقرا” در ریف درعا یک شاهد جدید علیه جنایت های سیستماتیک تروریسم بر ضد تمدن است

درعا-سانا

چون بی تاریخ اند وتمدن ندارند وجهل، تاریکی وتکفیر وجود شان را فراگرفته گروه های تروریستی وحامیان آن ها از جمله رژیم صهیونیستی دست به تخریب و سرقت و نابودی آثار باستانی که نشانگر تمدن انسانی شمرده می شود، می زدند.

تجاوز تروریست ها علیه کاخ “بنت الملک” یا (برج الشقرا) در راستای تجاوزات سیستماتیک علیه تاریخ و تمدن آن منطقه، صورت می گیرد.

اهالی آن شهرک آن کاخ را که به دوران رومان بر می گردد، حمایت می کردند، چون آن یک شاهد دیگر از تمدن و مهم بودن منطقه و شکلی از اشکال مهندسی معماری که به تعدد دروازه ها و طاق ها و سنگ های بازالت آن شهرت دارد، محسوب می گردد.

تمام/راما