مرحلۀ اول مسابقات المپیاد علمی در سوریه-شهرک سویداء شروع می کند