نشریات مختلف در غرفه های سوریه در نمایشگاه کتاب

دمشق-سانا

هفته آینده،، فعالیت های دوره 30 نمایشگاه کتاب با مشارکت تعدادی از خانه های نشریات در کتابخانه ملی اسد راه اندازی می شود.

نیرمین

شاهد أيضاً

نمایشگاه کتاب در دمشق..