روحانی :اگر امریکا از برجام خارج شود، پشیمان در انتظارش خواهد بود

تهران -سانا 

حسن روحانی رئیس جمهور ایران  تاکید کرد  : ما با احتمالی خروج  آمریکا از برجام  مقابله می کنیم  و ایران همواره آنچه را که برای خدمات و تولیدات خود لازم دارد را در دسترس دارد.

حسن روحانی در جمع مردم سبزوار در استان خرسان الرضویه واقع در شمال شرف ایران گفت : امریکا در برابر ملت ایرانی کاری از پیش نخواهد برد. امریکا در 40 سال گذشته همواره علیه ما فتنه کرده اما هرگز موفقیتی کسب نکرده است.

روحانی گفت: اگر امریکا از برجام خارج شود، بزودی خواهد دید که پشیمان در انتظارش خواهد بود.

رئیس‌جمهور ایران اشاره کرد: ملت ایران؛ بدانید هر آنچه هفته آینده اتفاق بیفتد در زندگی ما تغییری ایجاد نخواهد کرد و هر تصمیمی ترامپ بگیرد ما در برابرش طرح و برنامه داریم و مقاومت می‌کنیم

روحانی تاکید کرد ایران راجع به قدرت دفاعی و بنیه دفاعی با کسی مذاکره نخواهیم کرد. ما هر مقدار سلاح و امکانات و هر مقدار موشک موردنیاز کشور باشد می‌سازیم .