زندگی مردم در جیرود به حالت عادی بازگشت

زندگی مردم در جیرود به حالت عادی بازگشت

ث/غ/م خ