تجمع در دمشق در اعتراض به تصمیم ترامپ درباره قدس

تجمع در دمشق در اعتراض به تصمیم ترامپ درباره قدس

ث/غ/ م خ