מידפידיף קורא לבאי פיסגת פורום אירופה ואסיה לנקוט הליכים משותפים להדיפת סכנת הטירור