220 ילדים פלסטינים בבתי המעצר של הכיבוש נמנעים מלימודים